Ouderschapsplan

Uw mediator begeleidt u bij de opstelling hiervan

Als u nog minderjarige kinderen hebt, bent u verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen waarin u over allerlei zorg- en opvoedingstaken afspraken maakt. Zie het als een spoorboekje waarin u vastlegt wat u jegens elkaar mag verwachten over de uitvoering van de zorg- en opvoedingstaken door de andere ouder.

Vind een mediator voor een
gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode

Uw ouderlijk gezag blijft in stand na scheiding

Uw ouderlijk gezag blijft ook na de scheiding in stand. Daarin verandert dus niets. Wat wél veranders is dat u de zorg- en opvoedingstaken niet meer gelijktijdig verricht, maar om de beurt en op verschillende plaatsen.

Luisteren naar de mening van de kinderen

Het is erg van belang om uw kinderen, zeker zodra ze ouder dan 12 jaar zijn, daarbij te betrekken. Zij hebben natuurlijk niet het laatste woord, immers zijn ze nog minderjarig, maar door naar hen te luisteren voelen zij zich erkend en begrepen en zullen zij beter inzien waarom u die afspraken zo hebt gemaakt.

Goede afspraken in het ouderschapsplan over hoe u in de toekomst onderling overleg pleegt

Wat ook van bijzonder belang is dat u in het ouderschapsplan duidelijke afspraken maakt over de wijze waarop u met elkaar overleg pleegt en hoe u elkaar over het wel en wee van uw kinderen op de hoogte houdt. U blijft immers collega ouders en in dat opzicht verschilt de samenwerking niet van de samenwerking met uw collega op het werk.

Duidelijke afspraken in het ouderschapsplan over uw beider bijdrage aan de kinderkosten

Tot slot bevat het ouderschapsplan ook een financiële paragraaf, waarin duidelijke afspraken gemaakt worden hoeveel u beiden bijdraagt aan de onderhoudskosten van uw kinderen en hoelang u die bijdrage blijft betalen.

Dé ScheidingsMediator legt alle afspraken duidelijk vast

Onze ervaren scheidingsmediators zorgen dat alle denkbare onderwerpen in dit kader aan de orde komen en dat daar duidelijke afspraken over gemaakt worden. En vooral ook dat die afspraken goed en weloverwogen op papier komen te staan. Dat voorkomt immers veel toekomstige discussies.

Dé ScheidingsMediator, een keurmerk voor kwaliteit bij scheiding

Dé ScheidingsMediator bestaat uit een groep ervaren MfN- registermediators, verspreid over heel Nederland. Elke mediator is gespecialiseerd in bemiddeling bij echtscheiding en is veelal financieel en/of juridisch geschoold. U wordt tijdens deze moeilijke periode dus deskundig bijgestaan door iemand met kennis, kunde en ervaring.

Alle aangesloten mediators van Dé ScheidingsMediator zijn verplicht tot na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom scheiden, op onder andere financieel, fiscaal en juridisch vlak. Dit betekent dat u géén andere deskundigen nodig heeft om uw scheiding af te wikkelen.

Vind een mediator voor een
gratis kennismakingsgesprek

Uw postcode

Uw grootste zorgen beantwoord

Hoe moet het nu verder met de kinderen? Hoe vertellen we het de kinderen dat we gaan scheiden? Hoe moet het nu met ons koophuis en hypotheek? Hoeveel alimentatie krijg ik of moet ik gaan betalen? Hoe zit het met de opgebouwde pensioenen?

Kinderen en scheiding

Hoe triest het ook is dat u als partners niet meer verder wilt of kunt, u blijft samen ouders van uw kind(eren). Hoezeer u onderling kunt verschillen en hoezeer de belangen ook uit elkaar lopen, u heeft in ieder geval één gezamelijk belang en dat is: een goede toekomst voor uw kinderen te waarborgen. Daarom is het van groot belang dat u samen goede afspraken maakt over hetgeen u van elkaar verwacht over de inhoud en uitvoering van de zorgtaken. De wet verplicht u om daarvoor een zogenaamd ouderschapsplan op te stellen.

Dé ScheidingsMediator zorgt dat u samen tot goede afspraken hierover kunt komen en legt die vast in een praktisch werkbaar ouderschapsplan.

Lees verder over het ouderschapsplan

Hoe vertellen we het de kinderen dat we gaan scheiden?

Kinderen denken soms dat zij door hun gedrag schuld hebben aan de scheiding en reageren daarom extra lief of juist heel boos als ze te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden. Daarom is het belangrijk om het nieuws van de scheiding gezamenlijk als ouders te brengen. Dat is een moeilijke opgave, maar wel erg belangrijk. Kinderen zijn pas gerustgesteld als u vertelt dat u als vader en moeder weliswaar niet meer voldoende van elkaar houdt om samen te blijven wonen, maar dat u beiden onvoorwaardelijk veel van uw kinderen blijft houden en dat uw kinderen evenveel van de andere ouder mogen blijven houden als van u. Vertel ook dat u de kinderen zoveel mogelijk zult betrekken bij alles wat u gaat afspreken. De ScheidingsMediator helpt u met verdere ideeën ter voorbereiding op dit gesprek met de kinderen.

Vind uw mediator in de buurt

Hoe moet het nu met ons koophuis en hypotheek?

Wij weten uit ervaring dat zekerheid over waar u en de eventueel met u mee verhuizende kinderen gaan wonen na scheiding, al de nodige rust geeft. Daarom vinden wij het belangrijk om dit onderwerp direct na aanvang van de mediation als eerste te bespreken. Er zijn vaak meerdere opties denkbaar. Wij onderzoeken met u wat de consequenties van de verschillende opties zijn en hoe deze financieel voor u uitpakken.

Lees meer over huisvesting

Hoeveel alimentatie krijg ik of moet ik gaan betalen?

Naast zekerheid over wonen is de zekerheid over een voldoende besteedbaar inkomen na de scheiding, van wezenlijk belang. Onze ervaren mediator maakt allereerst een geheel objectieve alimentatieberekening, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, maar gaat vervolgens op zoek naar een zodanig alimentatiebedrag zodat u beiden een vergelijkbare levensstandaard overhoudt. Dat is een van de belangrijkste voordelen van mediation bij scheiding: samen tot evenwichtige afspraken komen die aan beide kanten goed voelen.

Lees meer over financiën na scheiding

Hoe zit het met de opgebouwde pensioenen?

Niet een onderwerp waar u als eerste aan denkt bij een scheiding, maar daarmee niet minder belangrijk: het opgebouwde pensioen van zowel u als uw partner. U bent vrij in het maken van keuzes en er zijn verschillende mogelijkheden om tot een verdeling van pensioenaanspraken te komen, mede afhankelijk van de inhoud van het betreffende pensioenreglement. Uw scheidingsmediator kent alle varianten en legt u graag de voor- en nadelen van de verschillende keuzemogelijkheden uit.

Lees meer over de pensioenverdeling

Uw grootste zorgen beantwoord